Maakuntauudistus Satakunnassa

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa Suomessa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille. Lue lisää kokonaisuudesta Alueuudistus.fi-verkkosivulta.

Uusien maakuntien tehtävät

Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

– Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.

– Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

– Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen.

Maakuntauudistuksen eteneminen

tiekartta

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartassa on kuvattu vaiheittain sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä ja sen kansallista tukea vuoden 2019 alkuun saakka. Tiekartta on lähinnä tueksi maakuntauudistuksen valmistelijoille. Kunkin vaiheen osalta on jäsennetty sitä, mitä eri vaiheissa tulisi alueilla ottaa huomioon ja mitä toimenpiteitä eri vaiheissa tulisi alueilla tehdä. Lisäksi on alustavasti hahmoteltu jo sitä, mihin toimenpiteisiin kohdistuu tai tulee myöhemmin kohdistumaan erityistä kansallista tukea. Esivalmisteluvaiheiden jälkeisistä vaiheista julkaistaan vain vaiheen yleiskuvaus. Tiekartta ei sisällä yksityiskohtaisia ohjeita tai lomakepohjia. Sen sijaan eri maakunnista kootaan  tiekarttaan valmistelun edetessä hyviä esimerkkejä, joita voi soveltaa muiden maakuntien valmistelussa.

Uusi maakunta aloittaa 1.1.2019

Tämä historiallisen suuri muutos suomalaisessa hallinnossa on ainutlaatuinen mahdollisuus Satakunnalle luoda uusi maakuntaorganisaatio. Satakunnalla on hyvät lähtökohdat maakuntauudistuksen toteuttamiseen, koska maakunnan rajat, vaalipiiri ja laajan päivystyksen sairaalan toimialue ovat yhteneväiset.

satakunta2019logo_teksti_alla

 

 

Satakunnan maakuntauudistuksessa ovat mukana Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat, Vehmaan ja Honkajoen lomituspalvelut ja Aluehallintovirasto.

 

 

 

satasote_tunnus_x_rajattu

Satakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta tekevät Satakunnan kunnat, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Satakunnan sote-uudistuksen nimi on Satasote.

 

 

Uuden maakunnan muodostamisessa mukana useita viranomaisia tehtävineen

Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019 lukien. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän maakunnan tehtäväksi maakuntien yhteistyöalueittain. Kaikki maakunnat hoitavat pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä ja rahoittavat järjestämistä. Nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen. Uusi aluehallintovirasto toimii alueellisissa yksiköissä tai toimipisteissä. ELY-keskusten ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu kootaan aluehallintovirastoon.

Muutoksessa mukana

Maakuntauudistuksen esivalmistelutyötä on tehty työryhmissä. 1.7.2017 asti tehtyä työtä kuvaa tämä pdf-tiedosto Maakuntauudistuksen esivalmistelutyön organisointi Satakunnassa (Satakuntaliitto 20.10.2016). Valtakunnallinen maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio (versio 29.9.2016) löytyy Alueuudistus.fi-verkkosivulta.

 

Satakuntaliitto
Satakuntaliitto on Satakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, maakunnan liitto, jonka toimialue on maakunta. Satakuntaliiton hallinnon perusperiaatteet määritellään kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Satakuntaliitto on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta, joiden päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija. Satakuntaliitto koordinoi Satakunnan maakuntauudistusta.

Verkkosivut:
www.satakuntaliitto.fi
– maakunnan markkinointi www.satakunta.fi

Some-kanavat:
– Facebook Satakuntaliitto www.facebook.com/satakuntaliitto
– maakunnan markkinointi Facebook www.facebook.com/satakuntafi – Youtube https://www.youtube.com/c/SatakuntaFi-Finland

Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimialue on Satakunta ja vastuualueena on Elinkeinot, työvoima ja osaaminen. Lue lisää Satakunnan ELY:n esittelyaineistosta.

Verkkosivut:
ely-keskus.fi/satakunta
Some-kanavat:
– Twitter: @SATELYkeskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii kahden maakunnan alueella, ja Satakunnassa se hoitaa toimialueita Liikenne ja infrastruktuuri sekä Ympäristö ja luonnonvarat. Lue lisää Varsinais-Suomen ELY:n esittelyaineistosta.

Verkkosivut:
ely-keskus.fi/varsinais-suomi
ymparistonyt.fi
ymparisto.fi
Some-kanavat:
– Twitter: @VarsinaisELY; @ymparistonyt
– Facebook: Vaikuta vesiin Nyt; Ravinneneutraali kunta

Satakunnan TE-toimisto
Satakunnan Työ- ja elinkeinotoimisto on alueensa työmarkkinoiden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on työn välittäminen. Satakunnan TE-toimisto tarjoaa monipuolisia palveluja henkilöasiakkaille ja työnantajille. Toimipaikat sijaitsevat Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Kankaanpäässä. Lue lisää Satakunnan TE-toimiston esittelyaineistosta.

Verkkosivut:
www.te-palvelut.fi/satakunta
Some-kanavat:
– Työkkärin Tytti henkilöasiakkaille www.facebook.com/tyokkarintytti
– TE-palvelut työnantajille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille www.facebook.com/tepalveluttyonantajalle

Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos muodostuu päätoimisesta henkilöstöstä ja muista tahoista sopimusten mukaan. Pelastuslaitoksella on minuutin lähtövalmiudessa noin 35 henkilöä eri puolilla aluetta, seitsemällä vakinaisella paloasemalla. Jatkuvassa valmiudessa on yli 800 henkilöä. Ympärivuorokautisesti miehitettyjä paloasemia ovat Kanta-Porin, Rauman, Meri-Porin, Kankaanpään, Huittisten, Harjavallan ja Ulvilan paloasemat.

Miehitettyjen paloasemien lisäksi pelastustoiminnasta huolehtivat sopimuspalokunnat, pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Satakunnassa on 49 sopimuksen tehnyttä sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokuntien hälytysosastoissa on kaikkiaan noin 870 henkilöä. Lisäksi pelastuslaitoksella on yhteistyösopimukset alueen merkittävien teollisuuslaitosten, puolustusvoimien sotilaspalokuntien kanssa (Huovinrinne ja Niinisalo) sekä Pyhäjärven järvipelastusseura ry:n kanssa.

Pelastustoiminnan johtaminen Satakunnassa on jaettu kolmeen eri päivystysalueeseen. Päivystävä palomestari päivystää Kanta-Porissa, Eurassa ja Kankaanpäässä. Päivittäistä johtamistoimintaa tukemaan Satakuntaan on muodostettu myös ympärivuorokautinen tilannekeskus Kanta-Porin paloasemalle, joka palvelee koko Satakunnan maakuntaa ja mm. tukee pelastustoiminnan tiedottamista ja mediaseurantaa.

Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Satakunnan maakunnan kunnille pelastuslaissa ja yhteistoimintasopimuksessa mainitut palvelut. Pelastuslaitos voi tuottaa sopimuspohjaisesti myös muita toimialaan soveltuvia palveluita. Pelastuslaitos on solminut ensihoidon yhteistoimintasopimuksen Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Pelastuslaitoksen ambulanssit ovat hajasijoitettuna Kanta-Porin, Meri-Porin, Ulvilan ja Rauman paloasemille. Vuoden 2016 alussa alkoi toiminta myös Noormarkun paloasemalla.  Ensihoitopalvelua toteutetaan seitsemän ensihoitoyksikön voimin. Ensivastetoimintaa tuotetaan jokaiselta miehitetyltä paloasemalta sekä kumppanuussopimuksella sopimuspalokuntien kanssa 36 paloasemalta.  Pelastuslaitoksella on Porissa ja Raumalla molemmilla asemilla arkisin yksi perustason ensihoitoyksikkö, jotka suorittavat pääasiassa kiireettömiä siirtokuljetustehtäviä.

Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella paikalliset ja maakunnan tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen. Pelastuslaitosta ohjaa johtokunnan hyväksymä Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös joka on voimassa aina neljä vuotta kerrallaan.

Verkkosivut:
www.satapelastus.fi

Some-kanavat:
– Facebook https://www.facebook.com/satpel/
– Twitter: https://twitter.com/Satapelastus
– Instagram: https://www.instagram.com/satapelastus/
– Letkutornin juurelta – Satakunnan pelastuslaitoksen blogi: http://www.satapelastusblogi.fi/

Satakunnan kunnat
Lue lisää Satakunnan kunnista.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja 18 jäsenkuntansa noin 224 000 asukkaalle yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Harjavallassa ja näiden lisäksi psykiatrian toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. Kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavat Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa ja toimipisteet useilla eri paikkakunnilla. Lue lisää Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä.

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän jäseniä ovat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen. Lue lisää Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymästä.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä toimii Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kuntien alueella. Lue lisää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä.

Aluehallintovirasto
Lue lisää Aluehallintovirastosta.