Miten iäkkäiden palveluita kehitetään Satakunnassa?

with Ei kommentteja

Satakunnan alueen vanhuspalvelut eivät tällä hetkellä ole yhdenvertaiset. Satakunnassa on 17 kuntaa, joiden maantieteellinen koko ja väestön määrä sekä rakenne vaihtelevat.  Myös kuntien vanhuspalveluissa on eroja: iäkkäiden palveluihin liittyvä järjestelmä on pirstaleinen ja alueelliset erot palveluissa ovat huomattavia. Palveluihin pääsy, asiakasmaksut ja toimintatavat vaihtelevat riippuen kunnasta, yhteistoiminta-alueesta tai kuntayhtymästä. Iäkkäiden palvelujen järjestäjiä on monta, joten voi olla haastavaa tietää mihin ottaa yhteyttä arjen ongelmien kanssa.

Iäkkäillä ihmisillä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään. Hyvä elämänlaatu ei ole pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tai eriasteista hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointia ja siihen vastaamista. Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä eli hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja toimivan arjen turvaamisesta. Siihen tuovat parannuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelujen laadun parantaminen. Iäkäs ihminen on aina, omien voimavarojensa mukaisesti, osallistuja ja toimija.

Myös suuret elämänmuutokset, kuten asuin- ja lähiympäristön muuttuminen tai ympäristön liikkumisesteet ja turvattomuus, lisäävät osaltaan toimintarajoitteiden riskiä. Terveydentilan heikkeneminen, erilaiset pitkäaikaissairaudet ja niihin liittyvä monilääkitys ovat tutkimusten mukaan erityisesti itsenäistä selviytymistä uhkaavia tekijöitä.  Kun ihminen tarvitsee tukea, tärkeintä on helppo yhteydenotto avun saamiseksi. Toivottavaa olisi, että muistettavana olisi vain kaksi puhelinnumeroa: kansallinen hätänumero 112 sekä alueellisen palveluohjauksen puhelinnumero. Mikäli ilmenee, että iäkäs tarvitsee joko tukea tai palvelua, asiakkaan palvelutarve selvitetään monialaisesti ja luotettavia menetelmiä käyttäen. Tämän tiedon perusteella tehdään päätökset mahdollisesti tarvittavista tuista ja/tai palveluista. Hyvällä palveluohjauksella on valtava merkitys: palveluohjauksen kautta asiakkaan huoli tulee kuulluksi. Asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen arviointi ja yksi asiakassuunnitelma, josta löytyvät kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Toimivalla palveluohjauksella myös palveluihin pääsy helpottuu ja asiakasta ohjataan myös yksityisten ja 3. sektorin palveluihin. Ohjauksella on myös merkittävät taloudelliset vaikutukset, kun asiakas saa heti tarvitsemansa kohdennetut ja oikea-aikaiset palvelut.  Palvelut lähtevät asiakkaan tarpeesta ja ne sovitetaan hänen elämäntilanteeseensa. Usein sote-keskustelussa puhutaan vain lääkäriin pääsystä, mutta tärkeintä pitäisi olla ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Tavoitteena on, että Satakunnassa iäkkäiden palvelut ovat helposti saavutettavissa, ne kunnioittavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta ja ovat paitsi turvalliset, myös laadukkaat.  Tavoitteena on, että Satakunnassa on kaikkien hyvä elää ja asua. Näitä tavoitteita edistetään  Hallituksen I & O kärkihankkeella, jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Osana työskentelyä on järjestetty työpajoja, joissa on kerätty yhteen Satakunnan alueen hyviä toimintakäytänteitä ja -malleja niin ikääntyneiden palveluista, kotihoidosta, omaishoidosta, perhehoidosta kuin tehostetusta palveluasumisestakin. Hyvät käytännöt on pyritty työstämään malleiksi, joita tuleva maakunta voisi toiminnassaan hyödyntää. Palveluiden sisältöjä kuvaavissa luonnoksissa on määritelty mm. kenelle palvelu on tarkoitettu, miten palveluihin pääsee, miten arvioidaan palveluntarvetta, mitä palvelu maksaa, mitä palvelu sisältää sekä millaiset palkkioita esim. omaishoidontuessa on.  Luonnokset löytyvät maakuntauudistuksen verkkosivuilta, joten niihin voi kuka tahansa tutustua. Kesällä luonnoksista kerättiin myös palautetta, jota on syksyn ajan työstetty. Työ on kuitenkin vielä kesken: tällä hetkellä odotamme lakien vahvistamista. Suunnitelmien valmistuessa luonnokset viedään maakunnan päättäjille päätettäväksi. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Satakunnassa on yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset palvelut kaikille ikääntyneille riippumatta asuinkunnasta.

Pirjo Rehula
Muutosagentti, Satakunta
I & O Kärkihanke
puh. 044 701 3756

Lisätietoa kärkihankkeesta ja palveluluonnoskuvaukset löydät verkkosivuiltamme