SATULA-hankkeen syyskuun uutiskirje

with Ei kommentteja

Hyvä lasten, nuorten ja perheiden parissa
työskentelevä,

Tämä on valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) Satakunnassa toimeenpanevan SATULA-hankkeen uutiskirje. Satakunnassa LAPE-muutostyötä tehdään neljässä kehittämiskokonaisuudessa:

1) Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja
tietoon perustuvaksi myös hallinnossa ja päätöksenteossa

2) Perhekeskustoimintamalli, joka verkostoi
lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

3) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen
hyvinvoinnin tukena

4) Erityis- ja vaativimmat palvelut verkostoidaan
paremmin keskenään ja tuodaan lähemmäs arkea
sekä peruspalveluita.

 

Katsaus kansallisen tason keskusteluun

Maakuntien hankkeet päättyvät vuoden 2018 lopussa, mutta LAPE-muutostyö ei lopu. Se vain muuttaa muotoaan.

Maakuntien LAPE-muutosagentit jatkavat tehtävissään ensi vuonna ja keskittyvät kehittämistyön juurruttamiseen. Tueksi kuntien ja maakuntien välisen sivi- sote -yhdyspinnan vahvistamiseen he saavat työparikseen viisi kunta-agenttia (Turku-Tampere- Helsinki -Oulu-Kuopio).

Jokaisen maakunnan alueelle valtio rahoittaa sivistystoimen ja soten johtoa ja päättäjiä valmentavan koulutuksen eli LAPE-Akatemian. Valmennus luo yhteistä lapsilähtöistä tahtotilaa jatkoon

Lapsistrategia 2040

Kansallisen lapsistrategian valmistelu on juuri alkanut. Se suuntaa tulevan hallituksen ohjelmaan. Tavoitteena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.
Lue lisää lapsistrategiasta

Selvityshenkilö Kananoja: Lastensuojelun suunnittelu osaksi maakuntien strategiatyötä

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että maakunta- ja palvelustrategioihin sisällytettäisiin erillinen lastensuojelun maakunnallinen tiekartta.

Tiekartassa varmistettaisiin lastensuojelun laatu ja tavoitteet maakuntauudistuksessa sekä onnistuminen muutosvaiheessa, jossa lastensuojelu siirtyy kunnista maakuntien vastuulle.

Lue lisää tiekartasta

Tutustu selvityshenkilön ehdotukseen lastensuojelun laatua parantavaksi tiekartaksi

Yksi lapsi, yhteinen tilannekuva -työryhmän työ käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet työryhmän edistämään lasten, nuorten ja perheiden yhteneväistä ja perhelähtöistä palvelukokonaisuutta ja asioiden hoitoa.

Lue lisää työryhmän käynnistymisestä

Työryhmän työn lähtökohtana on lokakuussa 2017 osana LAPE-muutosohjelmaa valmistunut Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma -raportti.

 

Ajankohtaisia asioita Satakunnan LAPE-kehittämistyöstä

1) Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
Satakunnan tavoitteena on toimintakulttuurin muutoksen myötä kehittää maakunnasta lapsiystävällinen. Tavoitteena on saada kirjaus maakuntastrategiaan maakunnan lapsiystävällisyydestä ja sitouttaa toimijat myös sillä tavoin lapsiystävällisyyttä tukeviin toimenpiteisiin.
Lapsiystävällisen maakunnan ohjeistus

Lapsiystävällisen maakunnan ohjeistus kertoo, miten maakuntien luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat voivat ottaa lapsen oikeuksien toteutumista tukevat toimintatavat käyttöönsä. Siihen on liitetty käytännön esimerkkejä lapsiystävällisistä hallinnon toimintatavoista.

Ohjeistuksen on laatinut Suomen UNICEF yhteistyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kanssa.

Tutustu lapsiystävällisen maakunnan ohjeistukseen

19.9. järjestettiin lapsivaikutusten

Onko kunnassanne otettu lapsivaikutusten arviointi esiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, strategiassa tai muissa ohjaavissa asiakirjoissa?

Tutustu lapsivaikutusten arvioinnin oppaaseen, jossa on mukana satakuntalaisia arviointeja.

Väliaikatuloksia lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksesta

Osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa THL toteuttaa lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – tutkimuksen, joka tuottaa kansallista ja alueellista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä.

Linkki raporttiin

Toukokuun 2018 loppuun mennessä tutkimuksessa on mukana kansallisesti vähän yli 8000 4-vuotiasta lasta perheineen. Satakunnasta kaikki kunnat ovat mukana tiedonkeruussa ja toukokuun loppuun mennessä kertyneiden vastausten väliaikatuloksissa on mukana 440 perheen vastaukset. Satakunnassa perheiden vanhemmista 33 % (koko maa 28%) on erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Vanhempien arvion mukaan lapsilla on runsaasti myönteistä sosiaalista käytöstä ja vanhemmat tuntevat usein läheisyyttä lapsensa kanssa. Lopulliset tulokset julkaistaan keväällä 2019 ja ne tulevat maksutta kaikkien saataville THL:n tulospalveluun.

Lue lisää Satakunnan tuloksista

Miltä Porin asuntomessut näyttävät lasten silmin?

SATULA–hanke järjesti kesäkuussa Porin asuntomessualueella lasten ja nuorten toteuttaman auditoinnin. Auditoinnissa lapset ja nuoret vierailivat asuntomessualueella ja tutustuivat muun muassa tiedepäiväkoti Välkkeeseen, leikkipuisto Pajapuistoon ja mummola Herukkaan. Lapset ja nuoret valokuvasivat kohteita ja kertoivat, miltä messualue heidän mielestään näyttää.

Kuvat ja kertomukset on koottu videoksi. Video oli kesällä esillä mm. Asuntomessujen AsukasAreenalla sekä SuomiAreenalla.

Tutustu videoon tästä

 

2) Perhekeskustoiminnan kehittäminen

Satakunnassa luodaan valtakunnallisten linjausten mukainen maakunnan toimintaympäristöön soveltuva perhekeskustoimintamalli. Tavoitteena on saada aikaan toiminnallinen yhteistyö ja toimintakulttuurin muutos, jossa yhdistyy ammatillinen asiantuntemus ja alueella käytössä olevat voimavarat lapsen, nuoren tai perheen kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Maakunnallinen LAPE-työryhmä on 5.9. pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt Satakunnan perhekeskustoimintamallin.

Lue lisää hankkeen sivuilta

Satakunnan perhekeskustoimintamallin kulmakiviä ovat monialainen yhteistyö, kohtaamispaikkatoiminta sekä lasten, nuorten ja perheiden omaan ympäristöön jalkautuvat palvelut. Perhekeskuskortti ohjaa ja auttaa suunnittelemaan toimintaa toimintamallin mukaisesti.

Moniammatillisten tiimien toiminta on käynnistynyt Raumalla, Porissa, Huittisissa ja PoSa:ssa sekä käynnistymässä Eurassa syksyllä 2018. Moniammatillista ja verkostomaista työskentelyä on tarkoitus edistää syyskuussa käynnistyvien maakunnallisten perhekeskustoimintamallin moniammatillisilla työpajoilla. Ohessa kutsu. Eurassa, Harjavallassa ja Kankaanpäässä järjestettävissä työpajoissa on vielä tilaa.

Ilmoittautumiset heli.makela@pori.fi.

Luo luottamusta suojele lasta

THL on julkaissut oppaan ja verkkokoulutuksen lapsen tuen ja avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Koulutus on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville. Materiaali on tehty yhdessä kentän toimijoiden kanssa.

Oppaaseen on koottu monitoimijaisen yhteistyön periaatteet sekä yhteistyötä ohjaavat lait ja muut säädökset. Näitä sisältöjä voi syventää ja soveltaa käytännön työhön verkkokoulutuksen avulla. Opas ja verkkokoulutus yhdessä antavat hyviä välineitä yhteistyön ja tietojenvaihdon kehittämiseen.

Tutustu oppaaseen

Eropalveluiden kehittäminen – Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Osana verkostomaista perhekeskustoimintamallia kehitetään Satakunnassa eroauttamisen palveluita. Neljäs maakunnan perhekeskusfoorumi järjestettiin 4.9 teemana eroauttaminen. Foorumi keräsi lähes 200 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa ympäri Satakuntaa. Foorumin materiaali löytyy täältä.

Eron jälkeisen vanhemmuuden tueksi ja apuvälineeksi on kehitetty vanhemmuussuunnitelma. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.

Lue lisää vanhemmuussuunnitelmasta

 

3) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen hyvinvoinnin tukena

 

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa kehitetään toimintaympäristöjä ja -tapoja lisäämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia arjessa. Perhekeskustoimintamallin mukaisesti perustason sosiaali- ja terveyspalvelut eli ns. matalan kynnyksen palvelut viedään varhaiskasvatukseen ja kouluun. Satakunnan perhekeskuskehittämisryhmässä keskitytään syksyllä 2018 varhaiskasvatuksen yksiköissä ja kouluissa pilotoitavaan kohtaamispaikkatoimintaan ja jalkautuviin palveluihin.

Opiskeluhuollon toimintamalli

Satakunnan kuntien opiskeluhuollon ja hyvinvointityön hyvät käytännöt on kerätty ja ne kuvataan ja kootaan sähköiselle palvelutarjottimelle ”lunttaamoon” kuntien hyödynnettäviksi.

Osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa on työstetty kansallinen opiskeluhuollon toimintamallia. Tässä kansallisen tason työskentelyssä on myös Satakunnasta ollut mukana toimijoita. Opiskeluhuollon toimintamalli on tarkoitettu työvälineeksi perusopetuksen koulujen opiskeluhuoltoryhmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Peilaten kansallisen tason toimintamalliin, on Satakunnassa kehitteillä oma satakuntalainen mallinnuksensa yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseksi.

Tutustu opiskeluhuollon kansalliseen toimintamalliin

19.9. järjestetään Porin Kaarisillan koulussa Hyvinvointifoorumi – Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Tilaisuudessa kuullaan mm. Lappeen koulun hyvinvointimallista sekä monista muista hyvinvointia tukevista menetelmistä ja toimintamalleista.

 

4) Erityis- ja vaativimmat palvelut
Satakunta hakemassa lastensuojelun systeemisen toimintamallin jatkohanketta

Lastensuojelua kehitetään SATULA-hankkeessa viidellä eri osa-alueella, joista yksi on lastensuojelun systeemisen mallin pilotointi ja käyttöönotto Satakunnassa. Mallin mukaisen toiminnan pilotointi jatkuu Porissa, Raumalla, Nakkilassa ja Harjavallassa. Systeemisestä mallista on tiedotettu myös kaikkia muita Satakunnan kuntia.

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottoa ja juurruttamista tuetaan LAPE-ohjelmakauden jälkeen Sosiaali- ja terveysministeriön tukemalla jatkohankkeella. Jatkohanke on osa Aulikki Kananojan laatiman lastensuojelun tiekartan toimeenpanoa. Jatkohankkeen avulla THL ja STM tukevat syksyn 2018 ja vuoden 2019 aikana maakuntia mallin levittämisessä ja juurruttamisessa. Satakunta on laatimassa oman maakunnallisen hankesuunnitelmansa, jonka palautuspäivä on 15.11.

Satakunta mukana lastensuojelun perhehoidon valtakunnallinen toimintaohjeen valmistelussa

Lastensuojeluun liittyviä muita kehittämistoimenpiteitä ovat lastensuojelun perhetyön ja -kuntoutuksen, laitoshoidon, perhehoidon ja sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan kehittäminen. Satakunta on kutsuttu kahden muun maakunnan ja muiden toimijoiden kanssa työstämään valtakunnallista lastensuojelun perhehoidon toimintaohjetta. Opas valmistunee syksyn 2018 aikana. Perhehoidon toimintamallin kehittämistyöhön liittyen järjestetään 30.10. kansallinen konsensuskokous.

Lue lisää lastensuojelun perhehoidon kehittämisestä

Satakunta mukana kansallisen tason ja maakuntien välisessä osaamis- ja tukikeskusten (OT) -kehittämistyössä

Vaativimmat palvelut lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut keskitetään viidelle alueelle OT-keskuksiin. Satakunnan palvelut kytkeytyvät Länsirannikon OT – keskukseen, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien yhteistyöalueelle. OT-keskukset vastaavat kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamisesta ja varmistamisesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja yhteistyöalueen palveluiden koordinoinnista. LAPE-kauden tavoitteena on määritellä OT- keskuskonseptin yhteinen ydin – keskeiset rakenteet, periaatteet ja toimintamallit, jotka ovat yhteisiä kaikille viidelle OT-keskukselle. Satakunta on mukana sekä kansallisen tason että maakuntien välisessä yhteistyössä.

Lue lisää osaamis- ja tukikeskuksista

 

SATULA-hankkeen syksyn
tilaisuudet

– Syys-lokakuu perhekeskustoimintamallin moniammatillisen työn työpajat (Kutsu)
– 18.9 (Pori) (Kutsu) ja 28.9 (Kankaanpää) Lähisuhdeväkivalta MARAK-koulutus
– 19.9. Lapsivaikutusten arvioinnin työpajat (Kutsu)
– 19.9. Hyvinvointifoorumi (Kutsu)
– 20.9 Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajien vertaistapaaminen (Kutsu)
– 27.9 IPC-menetelmän infotilaisuus (Kutsu)
– 1.10. Upgrade Satakunta- nuorten webinaari
– 3.10. Art-vertaistapaamainen
– 4.10 Perheystävällisten yritysten verkostotapaaminen
– 8.-9.10. Valtakunnalliset LAPE-päivät(striimaus)
– 17.10. Nuorten ääni -tapaaminen
– 8.11. SATULA-hankkeen päätösseminaari

Lisätietoa LAPE-muutoksesta
LAPE-muutosohjelma STM
Satakunnan LAPE-muutosohjelma/SATULA-hanke

Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea.
Otathan meihin yhteyttä, tehdään muutos yhdessä!

Projektipäällikkö Henna Kyhä p. 044 701 0060