Satakuntalaiset toivovat nuorten päihteidenkäyttöön puuttumista ja lisää ehkäisevää päihdetyötä

with Ei kommentteja

Satakuntalaiset toivovat alaikäisten ja nuorten päihteiden käyttöön puuttumista, erityisesti nuuskan ja kannabiksen osalta. Lisäksi toivotaan nykyistä laajempaa puuttumista tilanteissa, jossa havaitaan alaikäisten tai nuorteiden päihteiden käyttöä tai niiden välittämistä alaikäisille.

Ikärajavalvonnan koetaan toteutuvan paremmin alkoholin ja nikotiinituotteiden kuin rahapelien osalta. Samoin terveydenhuollon henkilöstö tiedustelee aktiivisimmin juuri alkoholin sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä. Rahapelaamisesta tai huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäytöstä kysytään huomattavasti harvemmin. Muun muassa nämä tutkimustulokset selviävät satakuntalaisille teetetystä päihdetilanne -kyselystä.

− Alkoholin käyttö on Suomessa yleistä ja valitettavasti myös ongelmakäyttö on yleistä. 43%:n enemmistö kyselyymme vastanneista 2233 satakuntalaisesta ei osaa sanoa, käytetäänkö Satakunnassa liikaa alkoholia. 31% vastaajista oli sitä mieltä, että alkoholia käytetään liikaa. Huomionarvoista on, että 55% vastanneista on kuitenkin ollut huolissaan läheisensä alkoholin käytöstä. Yleistä turvattomuutta päihteet eivät sen sijaan näytä vastaajissamme aiheuttavan, sillä vastaajista 68% kokee satakunnan kadut turvallisiksi ja 81% vastaajista kokee, ettei päihtyneen henkilön aiheuttamaa ahdistelua tai kiusaamista tarvitse kokea julkisilla paikoilla, kertoo projektisuunnittelija Jenni Lahtinen kyselyn tuloksista.

Kyselyyn vastanneet toivovat, että kunnissa kiinnitettäisiin huomiota ehkäisevään päihdetyöhön muun muassa jalkautumalla erityisesti nuorten pariin. Ehkäisevää päihdetyötä toivottiin kohdennettavan myös työikäisten ja ikäihmisten palveluiden osaksi. Varhaiseen puuttumiseen ja matalan kynnyksen palveluihin tulisi panostaa ja tehdä päihteiden puheeksi otosta rutiinia eri palveluissa. Kehityskohteena mainittiin myös kuntalaisten osallistaminen ehkäisevään päihdetyöhön, esimerkiksi vanhempainyhdistysten, vanhusneuvostojen ja järjestöjen kautta.

Sähköisen kyselyn avulla kartoitettiin, miten asukkaat kokevat Satakunnan päihdetilanteen tällä hetkellä. Lisäksi kartoitettiin satakuntalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyvien päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn vastasi 2233 satakuntalaista. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat alle 18-vuotiaat (37%) ja 31-45-vuotiaat (25%). Kyselystä vastasi Selvin päin Satakunnassa -hanke, jonka tavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit Satakuntaan.

Lisätietoja antaa:
Jenni Lahtinen, projektisuunnittelija, puh. 044 701 9705

Tutustu kyselyaineistoon