Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset ovat lasten ja nuorten keskeisiä kehitysympäristöjä. Niiden hyvinvoiva yhteisö sekä terveellinen ja turvallinen ympäristö ovat edellytyksiä lasten ja nuorten omalle hyvinvoinnille. Yhteisö vaikuttaa lapsen ja nuoren kokemuksiin osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos voivat tarjota positiivisia kokemuksia yhteisöön kuulumisesta ja vaikuttamisesta.

Hyvinvointia edistävä yhteisö tukee jäsentensä vahvuuksia ja muita voimavaroja. Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa tämä edellyttää erilaisten lähtökohtien ja elinolojen huomioon ottamista yksilöllisesti. Niiden tulee tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus oppia ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Samalla niillä on ainutkertainen mahdollisuus tarjota tukea niille lapsille ja nuorille, joiden muu kehitysympäristö sisältää enemmän hyvinvointia kuormittavia kuin vahvistavia tekijöitä.

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyörakenteita sote-palveluiden sekä kunnan sivistyspalveluiden välillä. Kehittämistyö koskee varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä nuorisoasteen lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta.

Suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kehittämisessä (projektisuunnitelma).

Opiskeluhuoltotyön kehittäminen

Opiskeluhuoltotyöllä edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville. Tavoitteena on myös edistää yhteisön ja ympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä. Painopiste on erityisesti yhteisöllisessä ja ehkäisevässä työssä sekä lasten, nuorten ja huoltajien osallisuudessa.

Opiskeluhuoltoon luodaan hyviä käytäntöjä hyödyntäen uusia toimintamalleja, jotta lapset ja nuoret saavat tulevaisuuden kunnissa ja maakunnissa oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja kehitetään lapsi- ja nuorisolähtöisesti. Ammattilaiset tekevät monialaista yhteistyötä, jotta palvelut säilyvät lapsille ja nuorille yhtenä kokonaisuutena riippumatta niiden järjestäjästä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen osallistuvat kaikki yhteisössä työskentelevät. Tavoitteena on edistää esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mielenterveyttä sekä terveellisiä elämäntapoja. Myös kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimenpiteet kuuluvat työn sisältöön.

Tavoitteet:

  • vahvistetaan yhteisöllistä työtä; osallisuutta ja toimintakulttuuria
  • vahvistetaan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyä sekä niihin puuttumista
  • edistetään hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa ja mahdollisuuksia harrastamiseen
  • tuetaan vanhempien kasvatustehtävää yhteisöllisin keinoin
  • laaditaan opiskeluhuoltoryhmille yhteinen työskentelymalli

Satakunnassa kehittämisryhmä suunnittelee yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan satakuntalaista ohjeistusta, mikä takaisi yhtenäiset käytännöt koko maakuntaan. Satakunnasta osallistutaan myös valtakunnalliseen opiskeluhuoltotyön toimintamallin laadintaan asiantuntijaryhmässä.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö

Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö eli koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kuraattori ja psykologipalvelut, erityisoppilaitoksissa järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto sovitetaan yksittäisen oppilaan tai opiskelijan tarpeisiin.

Tavoitteet:

  • Varmistetaan lainmukaiset toimintatavat sekä sovitaan ja tiedotetaan paikallisista käytännöistä
  • Mallinnetaan esiopetuksen opiskeluhuolto
  • Kehitetään yhteistyökäytänteitä esim. perhekeskuksen ja erityistason palveluiden kanssa
  • Luodaan rakenteet ja toimintamallit opiskeluhuoltopalvelujen tarjoamisesta yhtenä kokonaisuutena

Satakunnassa yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä kehitetään yhdessä kehittämisryhmän sekä eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää esiopetuksen opiskeluhuoltoon toimintamalli sekä mallintaa opiskeluhuollon ja perhekeskuksen yhteistyökäytännöt.

Varhaiskasvatus ja koulu hyvinvointiyhteisönä

Kehittämistyöhön Satakunnassa osallistuu kouluja ja päiväkoteja Porista ja Säkylästä. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Varsinais-Suomen Lupa auttaa!-hankkeen kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteisöjä, jotka tukevat lapsen, nuorten ja perheiden hyvinvointia arjessa esim. tuomalla palveluja päiväkotiin ja kouluun sekä vahvistamalla moniammatillista yhteistyötä painopisteenä ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä aito kohtaaminen. Hyvinvointiyhteisössä lasten, aikuisten ja koko yhteisön hyvinvointi vahvistuu.