Yhteensä sata -hankkeen päämääränä on innostaa maakuntauudistuksessa henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa.
Päätavoitteena on, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä ja kokea työnsä merkitykselliseksi muutoksessa. Tarkoituksena on madaltaa uudistuksessa eteen tulevaa
muutosvastarintaa ja opetella uusia tapoja työn tekemiseen, joka ei ole enää ajasta tai paikasta samalla tavoin riippuvainen kuin aiemmin.

Hankkeessa kehitetään yhteistoiminnallista johtamista muutoksessa, tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, sekä motivoidaan henkilöstöä osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan asiakaslähtöisen toimintatavan ja uusien työmenetelmien (mm. digitaaliset palvelut) omaksumista, sekä huolehditaan, ettei kukaan jää ilman tukea muutoksessa.

Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat koko maakuntaan siirtyvä henkilöstö tehtävistä riippumatta. Hankkeessa huomioidaan myös vaikutukset kuntiin jäävään henkilöstöön.

Yhteistoiminnallisuuden avulla henkilöstö osallistetaan aidosti mukaan kehittämään ja muuttamaan toimintaansa. Tämä toimenpide on välttämätön laadukkaan palvelun saavuttamiseksi sekä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Hankkeen lopullisena hyötynä on, että Satakunnan sote- ja maku-toimijoiden kesken sekä välille on luotu aito yhteistoiminta, julkisen sektorin työnantajamielikuva on positiivinen  ja että henkilöstöllä ja esimiehillä on uudenlaista osaamista ja työkaluja toimia uusissa rakenteissa.