Maakuntauudistus Satakunnassa

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa Suomessa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

 

Uusien maakuntien tehtävät

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta, kaupunkisuunnittelusta ja kunnan vastuulla nykyisinkin olevasta katu- ym. infrastruktuuriverkostoista.

Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja maakunnan alueen elinvoiman edistämisestä (esim. nykyisten ely-keskusten elinkeinojen edistämisen tehtävistä), alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista. Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta.

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen.

Tiekartta vaiheistaa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja määrittelee konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on edesauttaa maakuntien valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja muutostuen tarjoamista mahdollisuuksista. Yksityiskohtaisemmin uudistuksen eri vaiheita, maakuntien valmistelutehtäviä ja kansallisesti eri sidosryhmien toimesta tarjottavaa muutostukea esitellään tiekartan teemakohtaisissa teksteissä.

 

Uusi maakunta aloittaa 1.1.2021

Tämä historiallisen suuri muutos suomalaisessa hallinnossa on ainutlaatuinen mahdollisuus Satakunnalle luoda uusi maakuntaorganisaatio. Satakunnalla on hyvät lähtökohdat maakuntauudistuksen toteuttamiseen, koska maakunnan rajat, vaalipiiri ja laajan päivystyksen sairaalan toimialue ovat yhteneväiset.

Pääministeri Juha Sipilä antoi keskiviikkona 27. 6.2018 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä. Maakunta- ja sote-uudistus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019.

 

Hallituksen linjaamaan valmisteluaikatauluun voi tutustua tarkemmin alueuudistuksen verkkosivuilla.

Käynnissä olevassa, toisessa esivalmisteluvaiheessa sote- ja maakuntavalmisteluiden linjat yhdistetään. Satakunnan maakuntauudistuksessa mukana ovat Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat, Vehmaan ja Honkajoen lomituspalvelut ja Aluehallintovirasto, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Maakunnan tehtäviä 1.1.2021 alkaen ovat:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
 • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
 • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen
 • lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät

Maakunta- ja sote-uudistus

Tutustu satakuntalaisiin sote-kiinteistöihin ja kiinteistövalmistelun etenemiseen!