Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiimme:

Sata-Lipake

SATA-LIPAKE -hankkeen tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia lisäämään arkiaktiivisuuttaan ja löytämään itselleen mieluisia liikkumismuotoja sekä syömään terveellisesti. Näiden keinojen avulla ihmiset voivat lisätä hyvinvointiaan ja ehkäistä elintapoihin liittyviä sairauksia. SATA-LIPAKE on suunniteltu tukemaan erityisesti niitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, jotka eivät ole vielä sairastuneita, mutta joille ylipaino ja liikkumattomuus aiheuttavat riskin terveydelle ja hyvinvoinnille. Erityistä huomiota kiinnitetään työikäisten ja lapsiperheiden hyvinvointiin.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Satakuntaan liikuntaneuvonnan palveluketju.

Satakunto

Satakunto-hankkeessa vaikeasti työllistyvät ihmiset kehittävät ammattilaisten kanssa kuntoutuspolkuja. Tavoitteena on, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien kuntoutuspalveluidensa suunnitteluun paranevat. Hankkeen tarkoituksena on myös lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken, ja siten vähentää kuntoutuspoluissa tapahtuvia katkoksia. Lisäksi Satakunnassa on tarkoitus ottaa käyttöön yhtenäinen toimintakyvyn mittari.

Selvin päin Satakunnassa

Selvin päin Satakunnassa hankkeen tavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit Satakuntaan, Pakka- toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 12-20 vuotiaat nuoret. Tavoitteena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä terveydellisiä ongelmia. Yksi hankkeen toimenpiteistä on lisätä ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä

Yhteensä sata

Yhteensä sata -hankkeen päämääränä on innostaa maakuntauudistuksessa henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa.

Päätavoitteena on, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä ja kokea työnsä merkitykselliseksi muutoksessa. Tarkoituksena on madaltaa uudistuksessa eteen tulevaa muutosvastarintaa ja opetella uusia tapoja työn tekemiseen, joka ei ole enää ajasta tai paikasta samalla tavoin riippuvainen kuin aiemmin.

Tutustu vuoden 2018 lopussa päättyneisiin hankkeisiimme:

I & O -muutosohjelma

I & O –muutosohjelmassa kehitettiin ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistettiin kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena oli ikäihmisten ja heidän omaistensa palvelujen kehittäminen nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Lisäksi tavoitteena oli, että palvelut hillitsisivät kustannusten kasvua.

LAPE -muutosohjelma

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) oli vuosina 2016–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tavoiteltiin muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena oli oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella vahvistettiin lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia

Mitu

Mitu-hanke tulee sanoista Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Hankkeessa pyrittiin vahvistamaan tukea, jota mielenterveyspotilaat ja päihdeongelmaiset tarvitsevat tupakoinnin lopettamiseen.

Neuvokas perhe

Neuvokas perhe on Suomen Sydänliitto ry:n kehittämä valtakunnallinen menetelmä, joka tukee lapsiperheiden elintapaohjausta. Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä haluttiin laajentaa Neuvokas perhe -hankkeen avulla. Hankkeessa tärkeänä tavoitteena oli lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistaminen sekä hyväksi havaittujen näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöönotto.

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke oli suunnattu kaikille niille osatyökykyisille, jotka ovat työelämässä tai työttömänä, työnhakijoina, opiskelijana tai kuntoutustuella. Hankkeessa kehitettiin Satakunnan TULE-MIELI hoito- ja kuntoutusmallia.

SATAOSAA

SATAOSAA-hanke oli osatyökykyisen asialla. Hankkeen avulla yhdistettiin osatyökykyisten asioita hoitavat ihmiset yhdeksi yhtenäiseksi palveluverkostoksi, jotta osatyökykyinen saa pulmalliseen tilanteeseensa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan.

Vesote

VESOTE–hanke tulee sanoista vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa ja kehittää elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja tarjoamalla koulutusta Satakunnassa 200 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle.